[Tải Về] Biểu mẫu & Infographic

1) Customer-Avatar-Template.pdf Dùng để lập avatar khách hàng tiềm năng   2) Customer-Journey.pdf Dùng để hiểu toàn bộ hành trình mà chúng ta khiến khách hàng cần phải trải qua   3) Conversion-Funnel.pdf Hiểu quy trình triển khai funnel một cách tổng quan   4) Full-Funnel-Content-Mapping.pdf Hiểu các loại nội dung nào phù hợp với […]